Խուսփե՛ք ռիսկերից

Խուսփե՛ք ռիսկերից

Ապահովագրեք Ձեզ հնարավոր տույժերից՝ ընտրելով աութսորսինգային համագործակցությունը

Մինչ համագործակցության մեկնարկը, ձեռնարկատիրոջ և աութսորսինգային ընկերության միջև կնքվում է ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագիր։
Այսպիսով, աութսորսինգային կազմակերպությունը ստանձնում է պարտավորություն` սխալի դեպքում փոխհատուցել հնարավոր նյութական վնասը։

Խուսփե՛ք ռիսկերից Conceptum-ի հետ